Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Adidovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

OBEC ADIDOVCE

vypisuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ADIDOVCE

V súlade s § 18a ods. 2 a ods. 8 písm. a/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Adidovce č. 29/6/2023 z 9.6.2023,
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Adidovce zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku
s predpísanými náležitosťami a prílohami/viď nižšie/
do 24.07.2023

na Obecnom úrade v obci Adidovce, Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov, v uzavretej obálke
označenej

„ VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ! „

Výberové konanie sa uskutoční 7.8.2023

Požiadavky:

 • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie /ekonomického smeru výhodou/
 • Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby
 • Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Znalosť základných noriem samosprávy
  Všeobecné podmienky:
 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za
  svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 2x ročne podáva správu o svojej činnosti,
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného
  zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne
  obce,
 • vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce
 • pracovný úväzok 6 hod. mesačne /0,034 %/ s nástupom do pracovného pomeru od
  01.09.2023
  Vykonáva kontrolu:
 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípade vo vlastníctve iných
  právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých,
  fondov a dotácií,
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami,
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce,
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce
  Preveruje:
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom,
 • možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií,
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá
  obecnému zastupiteľstvu,
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.
  Zverejnené na:
 • Vývesnej tabuli obce dňa 19.06.2023
 • Webovej stránke obce

Mgr. Lenka Hudáková, v. r.
starostka obce