Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Adidovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Bc. Ing. Lukáš Komarc, hlavný kontrolór obce Adidovce

V súlade s ustanovením §18 f) ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný
kontrolór obce Adidovce, predkladá obecnému zastupiteľstvu obce Adidovce návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1 polrok 2024, ktorý bol zverejnený spôsobom
obvyklým v obci, na webovom sídle obce najmenej 15 dní pred prerokovaním na Obecnom
zastupiteľstve.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2024

 1. Kontrola povinného zverejňovania informácií obce v zmysle § 5 a 5a zákona
  č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov
 2. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
 3. Kontrola prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku
  prevýšila 20 000 eur
 4. Kontrola vybavovania žiadostí, sťažností a petícií za I polrok 2024
 5. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce ma II polrok 2024.
 6. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2023,
  pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
 7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023
 8. Kontrola plnenia opatrení
  Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce:
 9. Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných
  smerníc obce.
 10. Vzdelávanie, samo štúdium, semináre.
 11. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
 12. Vybavovanie podnetov prijatých v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane
  oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  V Kamenici nad Cirochou dňa 10.12.2023

Bc. Ing. Lukáš Komarc
Hlavný kontrolór obce