Preskočiť na obsah

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

Zverejnené
27. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
19. júna 2023 − 24. júla 2023
Kategória

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

OBEC ADIDOVCE

vypisuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ADIDOVCE

V súlade s § 18a ods. 2 a ods. 8 písm. a/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Adidovce č. 29/6/2023 z 9.6.2023,
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Adidovce zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku
s predpísanými náležitosťami a prílohami/viď nižšie/
do 24.07.2023

na Obecnom úrade v obci Adidovce, Adidovce 83, 067 32 Vyšný Hrušov, v uzavretej obálke
označenej

„ VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ! „

Výberové konanie sa uskutoční 7.8.2023

Požiadavky:

 • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie /ekonomického smeru výhodou/
 • Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby
 • Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Znalosť základných noriem samosprávy
  Všeobecné podmienky:
 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za
  svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 2x ročne podáva správu o svojej činnosti,
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného
  zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne
  obce,
 • vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce
 • pracovný úväzok 6 hod. mesačne /0,034 %/ s nástupom do pracovného pomeru od
  01.09.2023
  Vykonáva kontrolu:
 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípade vo vlastníctve iných
  právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých,
  fondov a dotácií,
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami,
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce,
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce
  Preveruje:
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom,
 • možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií,
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá
  obecnému zastupiteľstvu,
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.
  Zverejnené na:
 • Vývesnej tabuli obce dňa 19.06.2023
 • Webovej stránke obce

Mgr. Lenka Hudáková, v. r.
starostka obce

Prílohy