Preskočiť na obsah

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024

Zverejnené
11. decembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 11. decembra 2023
Kategória

Bc. Ing. Lukáš Komarc, hlavný kontrolór obce Adidovce

V súlade s ustanovením §18 f) ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný
kontrolór obce Adidovce, predkladá obecnému zastupiteľstvu obce Adidovce návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1 polrok 2024, ktorý bol zverejnený spôsobom
obvyklým v obci, na webovom sídle obce najmenej 15 dní pred prerokovaním na Obecnom
zastupiteľstve.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2024

 1. Kontrola povinného zverejňovania informácií obce v zmysle § 5 a 5a zákona
  č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov
 2. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
 3. Kontrola prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku
  prevýšila 20 000 eur
 4. Kontrola vybavovania žiadostí, sťažností a petícií za I polrok 2024
 5. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce ma II polrok 2024.
 6. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2023,
  pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
 7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023
 8. Kontrola plnenia opatrení
  Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce:
 9. Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných
  smerníc obce.
 10. Vzdelávanie, samo štúdium, semináre.
 11. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
 12. Vybavovanie podnetov prijatých v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane
  oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  V Kamenici nad Cirochou dňa 10.12.2023

Bc. Ing. Lukáš Komarc
Hlavný kontrolór obce

Prílohy