Preskočiť na obsah

Výzdoba hrobov, návšteva cintorína

Zverejnené 30.10.2023.

Kategória

Prosím všetkých návštevníkov nášho cintorína aby dodržiavali prevádzkový poriadok pohrebiska a to hlavne:

Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje:

  • vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez súhlasu prevádzkovateľa
  • odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených
  • vodiť psov na pohrebisko
  • robiť hluk na pohrebisku
  • neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta
  • bicyklovať sa na pohrebisku.

Verím, že niekedy je to nevyhnutné, hlavne zo zdravotných dôvodov.

No nakoľko zatiaľ na cintoríne nemáme chodník ani cestu pre MV a je tam len zemina robí sa tam blato, a potom vstup na cintorín je zlý pre všetkých.

Preto buďme ohľaduplní.