Preskočiť na obsah

!!!Upozornenie!!!

Zverejnené 27.12.2023.

Kategória

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností

Daňovník oznamuje zmenu adresy trvalého pobytu, zmena adresy na doručovanie písomností, zmena priezviska a iné.

Daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Taktiež do 31.01.2023 je potrebné podať ŽIADOSŤ NA ÚĽAVU/ODPUSTENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY