Preskočiť na obsah

Nálepka na KUKA nádobu

Zverejnené 3.4.2024.

Kategória

Milí občania,

v týchto dňoch Vám boli doručené alebo budú doručené výruby k daniam.

Chcem Vás informovať, že každý kto zaplatí za komunálny odpad dostane nálepku viď nižšie, ktorú je potrebné umiestniť na svoju KUKA nádobu. Obec Adidovce má dojednané 110-120 l KUKA nádoby.

!!!V prípade, že ste daň už uhradili zastavte sa na OCÚ aby sme Vám nálepku odovzdali. Splatnosť dane je do 31.05.2024 ak nálepka na KUKA nádobe nebude nalepená od 01.06.2024 môže sa stať, že Vám nebude vyvezený komunálny odpad!!!

Podľa platného VZN č. 1/2023 Čl. 8 bod 4,5,6

(4) Každá domácnosť s počtom členov 1 až 4 je povinná na zmesový odpad používať
1 KUKA nádobu o objeme 110 alebo 120 litrov. Platiteľ po zaplatení vyrubeného
poplatku dostane od obce 1 nálepku, ktorú nalepí na svoju KUKA nádobu.
Zberová spoločnosť bude následne realizovať zber odpadu len z takto označenej
KUKA nádoby, a to na základe vopred dohodnutého harmonogramu.

(5) Každá domácnosť s počtom členov 5 a viac môže na zmesový odpad používať 2
KUKA nádoby o objeme 110 alebo 120 litrov.
Platiteľ po zaplatení vyrubeného
poplatku dostane od obce 2 nálepky, ktoré nalepí na obe KUKA nádoby o
objeme 110 alebo 120 litrov po jednej nálepke. Zberová spoločnosť bude následne
realizovať zber odpadu len z takto označenej KUKA nádoby, a to na základe vopred
dohodnutého harmonogramu.

(6) Ak platiteľ, ktorým je fyzická osoba, má záujem o používanie väčšieho počtu KUKA
nádob vo svojej domácnosti ako je počet uvedený v ods. 4 alebo 5, môže požiadať
obec o pridelenie väčšieho počtu nálepiek na KUKA nádobu. Obec na základe
žiadosti, ktorú je platiteľ povinný podať do 28.2. (29.02. ak je prestupný rok)
kalendárneho roka, dodatočne pridelí platiteľovi požadovaný počet nálepiek. Za každú
1 takto dodatočne pridelenú nálepku obec vyrubí platiteľovi poplatok vo výške 35 eur.
Čo zodpovedá intenzite vývozu dva krát za mesiac teda 26 vývozov ročne a taktiež
manipulačnému poplatku 1,30 Eur za danú KUKA nádobu. Poplatník môže podať
žiadosť o pridelenie nálepky aj počas roka, ktorá bude platná od nasledujúceho
mesiaca odo dňa podania žiadosti. Poplatok za takúto nálepku bude vypočítaný z
pomernej časti a bude vyrubený v rozhodnutí za miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Jedna pridelená nálepka oprávňuje platiteľa
používať jednu KUKA nádobu o objeme 110 alebo 120 litrov.