Preskočiť na obsah

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností treba podať do konca januára

Zverejnené 20.1.2024.

Kategória

Obec  Adidovce oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov, je každá fyzická a právnická osoba povinná podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov) k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla alebo zanikla daňová povinnosť, alebo ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane (nehnuteľnosti – kúpa, predaj, dedenie, darovanie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, dražba; nové predajné automaty a nevýherné prístroje alebo ich odstránenie).

Podľa vyššie citovaného zákona je povinná každá fyzická a právnická osoba podať aj priznanie k dani za psa – pribudnutie resp. úhyn psa.

Priznanie k dani na rok 2024 sa podáva do 31.01.2024.

Správca dane zníži poplatníkovi miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad o 50% -kalendárny deň za obdobie, kedy sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava, alebo nezdržiaval na území obce. 

V tomto prípade je potrebné na obecný úrad priniesť potvrdenie podľa platného VZN č. 1/2023

Obec vyrubený poplatok zníži o 50% poplatníkovi, ktorý podá písomnú žiadosť a
preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nebude zdržiavať na území obce.
Podkladom, ktorým poplatník uvedenú skutočnosť preukáže, môže byť:
a) potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce, potvrdenie o činnosti
vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia, potvrdenie agentúry o
sprostredkovaní výkonu práce, ak vo všetkých prípadoch vykonáva poplatník prácu
mimo regiónu obce, ak dochádza do zamestnania v pravidelných intervalových
turnusoch, s výnimkou denného dochádzania.
b) potvrdenie o návšteve školy, o prechodnom ubytovaní v študentskom domove, alebo
internáte
c) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby, ak je poplatníkom
osoba vo výkone trestu
d) potvrdenie o dlhodobom pobyte v zdravotníckom zariadení alebo v zariadení
sociálnych služieb mimo územia obce Adidovce,
e) iný relevantný doklad o nezdržiavaní sa na území obce nespadajúci pod písm. a.) –
d.), ktorým poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nebude
zdržiavať na území obce

Ďakujeme za pochopenie.