Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“ – zaslanie oznámenia

Zverejnené 30.4.2024.

Obstarávateľ – Prešovský samosprávny kraj doručil dňa 03.04.2024 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutému, dotknutej obci a schvaľujúcemu orgánu zasielame. Návrh uvedeného strategického dokumentu je podľa § 4 zákona predmetom konania podľa tohto zákona. Písomné stanovisko dotknutého orgánu k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia. Dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, informuje o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi verejnosti, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Podľa § 6 ods. 5 zákona, oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia. Písomné stanovisko dotknutej obce k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov, najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia na obec. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“, je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/eia/detail/smart-psk-kvalitnejsia-buducnost Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk)