Preskočiť na obsah

Nariadené veterinárne opatrenia

Zverejnené 9.1.2023.

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA HUMENNÉ

Gaštanová 3, 066 01 Humenné

Číslo spisu: 75/2023-500 – 02 Humenné, 03.01.2023

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Humennom podľa § 8 ods. 3, písm. e) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

n a r i a ď u j e

pre PZ Rozkvet Rovné – PR Rebjaková

v e t e r i n á r n e o p a t r e n i a

na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia nebezpečnej choroby – besnoty u líšky hrdzavej

Za ohnisko nákazy besnoty líšky hrdzavej sa vymedzuje katastrálne územie obce Rovné

Zóna pozorovania sa vymedzuje na tieto katastre obcí: Vyšný Hrušov, Adidovce, Maškovce, Dedačov, Zubné, Udavské, Hankovce, Koškovce, Jabloň, Veľopolie, Ľubiša, Nižné Ladičkovce, Brestov, Humenné, Ptičie, Kochanovce, Lackovce, Kamienka, Hažín n/Cirochou, Kamenica n/Cirochou, Modrá n/Cirochou, Belá n/Cirochou, Dlhé n/Cirochou, Zemplínske Hámre, Snina, Pichne

Za týmto účelom sa nariaďuje:

1. Zabezpečiť počas trvania nákazy zvýšený lov a vyšetrenie líšky hrdzavej a všetkých voľne žijúcich zvierat podozrivých z besnoty, ktoré prejavujú príznaky podľa prílohy tohto rozhodnutia – „Poučenie o chorobe“.

Termín: od 03.01.2023

Zodpovedný: štatutárny zástupca PZ

2. Počas trvania nákazy hlásiť každý prípad expozície ľudí a zvierat, každý úhyn voľne žijúcej zveri a zabezpečiť jej vyšetrenie.

Termín: v texte

Zodpovedný: štatutárny zástupca PZ

3. Zabezpečiť na viditeľnom mieste označenie hraníc poľovného revíru informačnými tabuľami o výskyte besnoty „ POZOR BESNOTA“ a zákazu voľného pohybu vnímavých domácich zvierat.

Termín: od 03.01.2023

Zodpovedný: štatutárny zástupca PZ

Zakazuje sa:

1. Odchyt voľne žijúcej zveri na ďalší chov.

Termín: počas trvania nákazy

Zodpovedný: štatutárny zástupca PZ

Tieto opatrenia na kontrolu nebezpečnej choroby Regionálna veterinárna a potravinová správa v Humennom zruší

1. po uplynutí pozorovacej doby, ak

a) sa v priebehu 3 mesiacov nevyskytol žiadny ďalší prípad besnoty domácich alebo voľne žijúcich zvierat,

b) sa v ohnisku nenachádza žiadne vnímavé zviera,

c) bola vykonaná záverečná dezinfekcia.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 30.12.2022 poľovný hospodár doručil na RVPS Humenné vzorku líšky hrdzavej, ktorá bola nájdená uhynutá dňa 29.12.2022 v extraviláne katastra obce Rovné / GPS 48.978 22.019 /, ktorá je zároveň zaradená do zóny pozorovania besnoty od predchádzajúceho výskytu pozitívneho prípadu besnoty v obci Jabloň, okres Humenné. Vzorka bola v ten istý dňa 30.12.2022 o cca 09:30 hod. odoslaná zvoznou linkou ŠVPÚ Dolný Kubín, SL Prešov do ŠVÚ Zvolen v rámci pasívneho surveillance na besnotu.

Dňa 02.01.2023 RVPS Humenné v poobedňajších hodinách obdŕžala telefonicky a následne aj e- mailom „Protokol o výsledku laboratórneho vyšetrenia č. 58492/2022“ z ŠVÚ Zvolen, v ktorom bola detekciou antigénu vírusu besnoty priamou imunofluorescenčnou technikou Ag IFT, potvrdená besnota u líšky hrdzavej.

Tieto veterinárne opatrenia sa vydávajú na základe hore uvedených skutočností ako aj v zmysle „Národného programu eradikácie besnoty na Slovensku na roky 2022- 2023“.

Besnota je vírusová choroba všetkých teplokrvných živočíchov, ktorá postihuje centrálny nervový systém. Patrí medzi zoonózy (choroby prenosné na človeka). Po objavení klinických príznakov sa choroba vždy končí smrťou. Vírus je vylučovaný slinnými žľazami infikovaného živočícha a zvyčajne sa prenáša pohryzením alebo potriesnením porušenej kože.

P o u č e n i e

Podľa ustanovenia § 52 písm. b/ zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. na nariadenie a zrušenie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby alebo ich výskyte sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Nesplnenie týchto veterinárnych opatrení môže byť sankcionované v zmysle § 48 ods.3, písm. b) zákona NR SR č.39 / 2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

MVDr. Helena Dziaková

riaditeľka RVPS

Doručuje sa: PZ Rozkvet Rovné, 067 32 Rovné č. 56, IČO 17 069 718

Príloha: Poučenie o chorobe

Tento dokument bol podpísaný elektronicky, kvalifikovaným mandátnym certifikátom štatutára RVPS Humenné

Na vedomie:

 ŠVPS SR Bratislava ŠVPS SR Bratislava, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava

IČO – 00156426

 Okresný úrad Humenné- pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné

IČO – 00151866

 Okresný úrad Snina – pozemkový a lesný odbor, Partizánska 1057, 069 01 Snina

IČO – 00151866

 Obvodná poľovnícka komora v Humennom, Lipová 756/14, 066 01 Humenné

IČO – 00418862

 MVDr. Kakuta Miroslav– SVL – IČO 17149126

 MVDr. Kakuta Marko – SVL – IČO 52542777

 MVDr. Alušík Ján – SVL – IČO 37004093

 MVDr. Juško Vladislav – SVL – IČO 37003003

 MVDr. Baran Miroslav –– SVL –– IČO 17149118

 MVDr. Karasová Jana –– SVL — IČO 50125320